KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI(KVKK) AYDINLATMA METNİ

Aven Digital Hizmetleri olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil müşterilerimizin, kişisel verilerinin güvenliği hususunda Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK Kanunu”)’na uygun işlenmesi, muhafaza edilmesi ve verisi işlenen kişilerin haklarını en etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, şirketimize bildirdiğinizce ya da haricen temin edilen kişisel tüm verileriniz, hukuka uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verileriniz KVKK’nun 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amaçları

• Şirketimiz, ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinden yararlanılması, yapmış olduğunuz sözleşmedeki hak ve yükümlülükler ile yasal veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Müşteri memnuniyeti hizmetinin yerine getirilmesi için soru, talep, iddiaların yanıtlanması, müşteri hesabı ile ilgili soruların tespit edilmesi, tespit edilen soruların giderilmesi,

• Şirket’in uygulamalarının ve hizmetlerin tanıtılması, bildirilmesi, bu işlemlerin şirket resmi telefon hattı aracılığıyla yapılması halinde gerçekleşen görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla müşteri kimliğinin teyit edilmesi vb.

• Faturaların tebliği, müşterilerden ödeme alınması ve bunun teyidi, borç bilgilendirilmesi,

• Ürünün güvenli bir şekilde ulaşması için Şirket’in anlaşmalı kargo firmalarıyla bilgilerin paylaşılması vb.

• Sözleşme ve kanuna aykırı durumlardaki soruşturma ve araştırmalarda, uyuşmazlıklarda Şirket’in hukuki şartlarda kendine tanınan haklarını kullanmasında vb.

• İlgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında Şirket’in tanıtım ve reklamlarının iletilmesi, anket ve oylamalar ile görüşünün alınması, pazarlama amacıyla potansiyel müşterilere ticari iletiler gönderilmesi,

• Çekiliş, hediye ve promosyon verilmesi doğum günü kutlaması veya müşterilerin lehine olan benzeri etkinliklerin gerçekleştirilmesi, sonuçların ilanı vb.

• Amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari, adli kurum, bayi, tedarikçi, özel kuruluş ve kişilere Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz,

• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere, Toplanan kişisel verileriniz; Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla şirketimizin sözleşmeli avukatları ile ilgili yargı makamlarına,

• Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz firmalara,

• Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla şirketimizin sözleşmeli avukatları ile ilgili yargı makamlarına,

• Talep edilmesi halinde kamu kurumları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara,

• Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlar sonucu ortaya çıkan şirket/şirketlere veya Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerine, iş ortaklarımıza,

• Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

• Şirketimizin, Grup Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

• Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, şirketimizin ve grup şirketlerimizin faaliyetlerini yürüttüğü tüm binalarda ve bunların eklentilerindeki kameralar ile izleme yapılmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK, 6098 Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu olmak üzere yürürlükte olan mevzuatlara uygun şekilde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

• Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz Şubeleri, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, dijital mecralar, çağrı merkezi, anlaşmalı kurumlar, etkinlikler, yarışmalar, organizasyonlar vb. kanallarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

• Şirketimiz ve Grup Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

• Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Grup Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Grup Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, banka ve mali işler v.b.), Ayrıca genel merkez ve franchise şubelerinde kamera ile izleme yapılarak kişisel verileriniz işlenecektir.

• Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için, siparişler, kargo süreçleri, soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, müşteri hesabı ile ilgili sorunların tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in ve Grup Şirketlerinin uygulamalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi, bu işlemlerin müşteri temsilcisi aracılığıyla yapılması halinde, gerçekleşen görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması, İşlem güvenliğinin sağlanması amacıyla müşteri kimliğinin teyit edilmesi,

• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, incelenmesi, önlenmesi ve Şirket ile müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması,

• Pazarlama amacıyla potansiyel müşterilere ticari iletiler gönderilmesi, Şirket tanıtım ve reklamlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,

• Hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi, doğum günü kutlaması veya müşterilerin lehine olan benzeri diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve çekiliş, promosyon sonuçlarının ilan edilmesi,

• Elektronik ve kağıt üzerinde yapılan sözleşmelerde Şirketimizin ve Grup Şirketlerinin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi vb. gibi konularda kişisel verileriniz işlenecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu çerçevede Şirketimize yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile linkteki başvuru formundan başvuruda bulunabilirsiniz.